Glavna razlika između Autonomnih(otočnih)fotonaponskih sistema i fotonaponskih sistema povezanih na mrežu je u tome što kod mrežnih fotonaponskih sistema dobivenu energiju nije potrebno akumulirati. Kod mrežno povezanih sistema proizvedena električna energija predaje se u mrežu distributera i na temelju predaje HROTE (Hrvatski operator tržišta energije) isplaćuje otkupnu cijenu.

ULOGA HEP-a U PRIMJENI FOTONAPONSKIH SISTEMA

HEP isporučuje priključak na mrežu, tj. brojilo te prema idejnom rješenju određuje njegovu cijenu.

ULOGA HRVATSKOG OPERATORA TRŽIŠTA ENERGIJE (HROTE) I HRVATSKE ENERGETSKE REGULATORNE AGENCIJE(HERA) U POTICANJU PRIMJENE FOTONAPONSKIH SISTEMA

  Osnovne zadaće „HROTE „ u sustavima poticanja su:
 • Sklapanje ugovora s povlaštenim proizvođačima koji imaju pravo na poticajnu cijenu
 • Sklapanje ugovora sa svim opskrbljivačima radi preuzimanja električne energije proizvedene iz obnovljivih izvora električne energije i kogeneracije (OIEiK)
 • Prikupljanje naknade za poticanje proizvodnje iz OIEiK od svih opskrbljivača na tržištu električne energije
 • Obračun i raspodjela novčanih sredstava na temelju sklopljenih ugovora
  Osnovne zadaće „HERA „ u sustavima poticanja su:
 • HERA izdaje dozvole za obavljanje energetskih djelatnosti, te privremeno ili trajno oduzima dozvole
 • Izdaje rješenja o stjecanju statusa povlaštenog proizvođača, te privremeno i trajno oduzima rješenja
 • nadzor nad primjenom svih tarifnih sustava i propisanih naknada
 • nadzor nad energetskim subjektima, sukladno odredbama Zakona o energiji i zakonima kojima se uređuje obavljanje pojedinih energetskih djelatnosti

SOLARNE ELEKTRANE, KVOTA - 2014.

Operator tržišta sklapa ugovore o otkupu električne energije s nositeljem projekta iz proizvodnih postrojenja sve dok ukupna snaga proizvodnih postrojenja temeljem sklopljenih ugovora o otkupu električne energije prema Tarifnom sustavu, ne dosegne vrijednosti od:

Tip postrojenja
MW
Integrirane solarne elektrane
5
Integrirane solarne elektrane koje su na objektima u vlasništvu tijela državne uprave, jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave
2
Neintegrirane solarne elektrane
5
TARIFNI SUSTAV ZA PROIZVODNJU ELEKTRIČNE ENERGIJE IZ INTEGRIRANIH SOLARNIH ELEKTRANA - 2014.

Za integrirane sunčane elektrane do instalirane snage uključivo 300 kW, korekcija fiksne tarifne stavke (Ck) određuje se prema izrazu:
Ck = C x k1
u kojem je:
C – visina poticajne cijene
k1 – korektivni koeficijent za korištenje sustava za pripremu sanitarne tople vode i/ili grijanje pomoću obnovljivih izvora energije
Tip postrojenja
C
k1
C x k1
Solarne (fotonaponske) elektrane snage do 10kW
1,91
1,2
2,29
Solarne (fotonaponske) elektrane snage 10 - 30kW
1,70
1,1
1,87
Solarne (fotonaponske) elektrane snage veće od 30kW
1,54
1,03
1,59
Solarne (fotonaponske) snage veće od 300kW
RC
Neintegrirane solarne (fotonaponske) elektrane
RC
OSNOVNI ELEMENTI I TEHNIČKI UVJETI OD KOJIH SE SASTOJE FOTONAPONSKE ELEKTRANE

Važno je znati da kod svake solarne elektrane koja zahtjeva priključak na mrežu instalirana oprema te cjelokupna "elektrana" mora zadovoljiti tehničke uvjete i zahtjeve. Kod priključenja fotonaponske elektrane na distribucijsku mrežu, također je potrebno poštivati potrebne regulative u obliku definiranih zakona, pod-zakonskih akata, normi i propisa. Pritom se javljaju pitanja rješavanja tehničkih, pravnih i ekonomskih aspekata priključenja takvih objekata. Temeljem propisanih normi fotonaponska elektrana tehnički se definira kroz zahtjevane karakteristike i određene mjerne veličine.

STATUS POVLAŠTENOG PROIZVOĐAČA ELEKTRIČNE ENERGIJE I TARIFNI SUSTAV

Sredstva naknade za poticanje korištenja energije iz obnovljivih izvora koriste se za isplatu poticajne cijene koju "Hrvatski operator tržišta energije d.o.o." isplaćuje povlaštenim proizvodačima za isporučenu električnu energiju sukladno "Tarifnom sustavu za proizvodnju električne energije iz obnovljivih izvora energije i kogeneracije" a koji je donijela Vlada Republike Hrvatske. Pravo na poticajnu cijenu električne energije ima proizvodač koji električnu energiju proizvodi i zadovoljava sve tehničke uvjete i zahtjeve te poštiva potrebne regulative u obliku definiranih zakona, pod-zakonskih akata, normi i propisa.

VRSTE SOLARNIH-FOTONAPONSKIH ELEKTRANA PREMA MJESTU MONTAŽE

  INTEGRIRANE fotonaponske elektrane
 • Solarne-fotonaponske elektrane smještene na površinama zgrada (krovovima, pokrovima, sjenilima, balkonima, terasama, fasadama...) i površinama infrastrukturnih objekata (trafostanice, mostovi i sl. građevine)
  NE-INTEGRIRANE fotonaponske elektrane
 • Solarne-fotonaponske elektrane smještene kao samostojeće građevine, odnosno elektrane na tlu
  TRACKERI
 • Solarni paneli-moduli postavljeni na trackere, odnosno konstrukciju sa ugrađenim sustavom za praćenje sunca