Raspisan je natječaj za provedbu podmjere 4.1. “Potpora za ulaganja u poljoprivredna gospodarstva” – provedba operacije 4.1.3. “Korištenje obnovljivih izvora energije” (NN 48/16)

 • Fond: Europski poljoprivredni fond za ruralni razvoj
 • Vrsta natječaja: Bespovratna sredstva
 • Tema/sektor: Okoliš, Energija, Infrastruktura
 • Rok za prijavu: 06.10.2016.
 • Iznosi sredstava €: 9.500.000
 • Nadležno tijelo: Ministarstvo poljoprivrede i Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju

Obavještavamo sve zainteresirane da je objavljen Natječaj za provedbu podmjere 4.1. „Potpora za ulaganja u poljoprivredna gospodarstva“ - provedba Operacije 4.1.3. “Korištenje obnovljivih izvora energije“. Korisnici su fizičke i pravne osobe upisane u Upisnik poljoprivrednih gospodarstava

Rok za podnošenje prijave počinje teći od 6. lipnja 2016. godine i traje do 6. listopada 2016.godine.
Prihvatljivi korisnici su fizičke i pravne osobe upisane u Upisnik poljoprivrednih gospodarstava sukladno Zakonu o poljoprivredi osim fizičkih i pravnih osoba čija je ekonomska veličina manja od 6.000 EUR za ulaganja u sektoru voća, povrća i cvijeća i manja od 8.000 EUR za ulaganja u ostalim sektorima.
  Prihvatljivi materijalni troškovi za sufinanciranje jesu:
 • ulaganja u građenje i/ili opremanje objekata za proizvodnju energije iz obnovljivih izvora za potrebe vlastitih proizvodnih pogona korisnika s pripadajućom opremom i infrastrukturom;
 • ulaganja u građenje i/ili opremanje objekata za prijem, obradu i skladištenje sirovina za proizvodnju energije iz obnovljivih izvora s pripadajućom opremom i infrastrukturom;
 • ulaganja u građenje i/ili opremanje objekata za obradu, preradu, skladištenje, transport i primjenu izlaznih supstrata za organsku gnojidbu na poljoprivrednim površinama s pripadajućom opremom i infrastrukturom.

Ukupna sredstva javne potpore iznose ukupno 9.500.000,00 EUR. Najniža vrijednost javne potpore po projektu može iznositi 5.000,00 EUR, a najviša 1.000.000,00 EUR. Kod ulaganja u integrirani/zajednički projekt, najviša vrijednost javne potpore može iznositi 5.000.000,00 EUR.

Intenzitet potpore iznosi 50% prihvatljivih troškova te se može uvećati za dodatnih 20% za mlade poljoprivrednike koji su unutar pet godina prije datuma podnošenja Zahtjeva za potporu postavljeni kao nositelj/odgovorna osoba poljoprivrednog gospodarstva.

Sažetak: Korisnici su fizičke i pravne osobe upisane u Upisnik poljoprivrednih gospodarstava sukladno Zakonu o poljoprivredi osim fizičkih i pravnih osoba čija je ekonomska veličina manja od 6.000 eura za ulaganja u sektoru voća, povrća i cvijeća i manja od 8.000 eura za ulaganja u ostalim sektorima, te proizvođačke grupe/organizacije priznate sukladno Zakonu o zajedničkoj organizaciji tržišta poljoprivrednih proizvoda i posebnim mjerama i pravilima vezanim za tržište poljoprivrednih proizvoda. Proizvođačke grupe/organizacije ne mogu biti korisnici u operaciji 4.1.3. Ujedno napominjemo da se povezana društva smatraju jednim (1) korisnikom te isti može podnijeti jedan (1) zahtjev za potporu. Zahtjevi se zaprimaju od 6. lipnja do 6. listopada 2016. godine.

Za kvalitetnu realizaciju i stručnu potporu pri izgradnji Vaše elektrane i korištenju obnovljivih izvora energije kontaktirajte nas putem telefona ili e-mail adrese. Svakoj elektrani BAZGIN d.o.o. pristupa individualno, bez rutinskih rješenja. Svaka elektrana je zasebna iz Vašeg kontakta s nama saznati ćemo više informacija, te koristeći građevnu dokumentaciju i/ili izravnim posjetom naših inžinjera procjeniti kakve su mogućnosti za izgradnju elektrane na Vašem objektu i pružiti kvalitetne informacije o izvedivosti ovakvog projekta